En verder

  • Sinds 1994 maakt de aanpak van ongewenst gedrag deel uit van het ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBELEID en is elke werkgever verplicht - vanuit de Arbo wetgeving (art. 4 lid 2) en de Wet op Gelijke Behandeling - zijn werknemers een veilige en respectvolle werkomgeving te bieden. Uit jurisprudentie blijkt dat ook psychische en sociale problemen hier onder vallen. 

 

  • ONDERZOEK VAN TNO-ARBEID wijst uit dat in Nederland jaarlijks zo'n 2.000.000 verzuimdagen het gevolg zijn van lichamelijk geweld op het werk. Daar bovenop komen nog eens ongeveer 3.000.000 verzuimdagen als gevolg van intimidatie. In eenderde van de gevallen leidt het zelfs tot uitstroom naar de WIA.

 

  • Pesten valt onder de noemer ongewenst gedrag. Het gaat daarbij vaak om subtiele dingen waar niet meteen de vinger opgelegd kan worden, maar waar mensen veel last van hebben. Ongewenst gedrag kan ook met opzet plaatsvinden, in het kader van rivaliteit of jaloezie. Het probleem kan  LEIDEN TOT ZIEKTEVERZUIM. De vertrouwenspersoon kan hierin een preventieve rol hebben.

 

  • Voor veel mensen is het al voldoende om HUN VERHAAL TE KUNNEN DOEN. Vaak komen mensen in een gesprek zelf tot inzichten over hun rol in een bepaalde situatie of komen al pratend tot een oplossing. Het plan van aanpak wordt besproken met als belangrijkste doel: creëren van een veilige werkomgeving. Als je een probleem liever niet met collega's of leidinggevende bespreekt, kun je bij de vertrouwenspersoon terecht. 

 

  • De vertrouwenspersoon biedt hulp bij het OPLOSSEN VAN CONFLICTEN en voorkomen van mogelijke gevolgen, tussen medewerkers, medewerk(st)ers en leidinggevende. Wij werken laagdrempelig, onafhankelijk, preventief en resultaatgericht. Indien noodzakelijk verwijzen wij door naar andere hulpverleners. 

 

  • Leidinggevenden spelen een belangrijke rol in het creëren van een GOEDE EN VEILIGE WERKOMGEVING. De vertrouwenspersoon kan met hen sparren over bepaalde zaken. Waar nodig kunnen wij advies geven om een conflict of probleem te voorkomen of te verhelpen.

 

  • Beleid tegen ongewenst gedrag loont zich. Door preventieve maatregelen te nemen en te zorgen voor adequate opvang en begeleiding kan een bedrijf onnodig tijd- en geldverlies bespaard blijven. De vertrouwenspersoon kan hierin een centrale rol spelen. KNELPUNTEN IN HET BELEID WORDEN GESIGNALEERD en adviezen gegeven. Voorstellen worden gedaan omtrent  te ontwikkelen gedragscodes. 

 

  • Bij EEN TRAUMA HEB JE EEN INGRIJPEND VOORVAL meegemaakt dat nog steeds veel invloed op je heeft. Dat kan zijn agressie, een verkeersongeluk, een gewelddadige overval, een inbraak, maar bijvoorbeeld ook een echtscheiding of een plotseling ontslag. Je merkt dat je gespannen bent, schrikachtig en onrustiger dan normaal. Je wordt soms ineens overvallen door flashbacks van de gebeurtenis of hebt nachtmerries waarin het lijkt alsof je het opnieuw beleeft. Wat er is gebeurd, is zo anders, pijnlijk, schokkend of extreem dat het je het niet lukt om het zomaar te verwerken. De vertrouwens-persoon biedt opvang en begeleiding aan medewerkers die met agressie of een traumatische ervaring te maken hebben gehad.